10 March 2016

Çmimi i BE-së

Thirrje për pjesëmarrje në konkursin për Ҫmimin e BE-së për gazetarinë hulumtuese

Kosovë/2016

 

Konteksti

Ҫmimi i BE-së për gazetarinë hulumtuese ka për qëllim promovimin e të arriturave të larta të gazetarëve hulumtues, si dhe përmirësimin e cilësisë së gazetarisë hulumtuese në vendet e Ballkanit Perëndimor (Shqipëri, Bosnjë dhe Hergevoinë, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi, Serbi) dhe Turqi.

Ky çmim është themeluar nga Komisioni Europian, Drejtoria Gjenerale për Zgjerim, duke ndjekur strategjinë për Zgjerim të BE-së, e cila parasheh nevojë të fuqishme për të siguruar lirinë e shprehjes në media, për mbështetje të gazetarisë hulumtuese në monitorimin e proceseve reformuese, si dhe për të ruajtur momentin historik drejt anëtarësimit në BE.

Ҫmimi për gazetari hulumtuese do të ndahet çdo vit në shtatë shtete, për tre vite me radhë: në vitin 2015 (çmimi për punën dhe të arriturat në gazetari hulumtuese për vitin 2014), në 2016-tën (për të arriturat në vitin 2015) dhe në 2017-tën (për të arriturat në vitin 2016). Fondi i çmimit për shtatë vendet përfituese për tri vite do të jetë 210,000 Euro. Fondi i çmimit për çdo vit për secilin vend është 10,000 Euro; 1-3 gazetarë do të shpërblehen në çdo vend, çdo vit; shpërblimi për secilin gazetar do të jetë 3000-5000 Euro.

Ҫmimi menaxhohet nga partneriteti rajonal i organizatave të shoqërisë civile me koordinim të Institutit të Paqes në Lubljanë, i cili është përzgjedhur nga Komisioni Europian të kryejë këtë detyrë. Komisioni Europian do të mbikëqyrë dhe aprovojë secilin hap të rëndësishëm në procedurat e çmimit.

Thirrje për aplikim

Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës, si anëtar i partneritetit rajonal të orgaznizatave të shoqërisë civile, i cili menaxhon Ҫmimin për Gazetarinë Hulumtuese, shpall konkurs për çmimet për:

Storiet hulumtuese të botuara në periudhën 1 janar – 31 dhjetor 2015, të cilat raportojnë për çështje sociale në lidhje me keqpërdorimin e pushtetit dhe të drejtave themelore, korrupsionin dhe krimin e organizuar në Kosovë, të cilat nuk do të ishin bërë të ditura për publikun në ndonjë mënyrë tjetër.

Për çmimin e BE-së mund të kandidohet për storie hulumtuese të botuara apo transmetuara në çdo lloj të medias në Kosovë: media të shkruara, radio, televizion, media online apo të kombinuara.

Një gazetar apo grup gazetarësh mund të nominohen për çmimin. Konkursi është i hapur për gazetarët profesionistë, të cilët kanë çfarëdo pune apo angazhimi në media (p.sh. të punësuar me orar të plotë, punë me honorar/free lancing, të vetë-punësuar, apo të ngjashme.)

Duke u bazuar në një vendim të Bashkimit Europian, ky konkurs prezenton një nën-kategori të re për storien më të mirë nga gazetari i ri hulumtues. Gazetarët e rinj, gjithashtu, kualifikohen për çmimin kryesor.

Për çmimin për gazetari hulumtuese mund të nominohen storiet hulumtuese të botuara apo transmetuara në mediat në Kosovë (për publikun e Kosovës në gjuhët zyrtare, gjuhën e minoriteteve apo gjuhë ndërkomëtare).

Nominimet për storiet hulumtuese të botuara në media të Kosovës (për publikun e Kosovës në gjuhët që nuk janë zyrtare në Kosovë (në gjuhën e minoriteteve apo ato ndërkombëtare) duhet t’u bashkëngjitet edhe përkthimi në gjuhët zyrtare të vendit.

Fondi i çmimit në Kosovë për vitin 2016, (për të arriturat në vitin 2015), është 10,000 Euro.

Tri nominimet më të mira do të shpërblehen.

Ҫmimi individual është ndërmjet 3000 dhe 5000 Euro. Ҫmimi për nën-kategorinë për storien më të mirë nga gazetari i ri është 3000 Euro.

Data e fundit për dorëzim të aplikacioneve/nominimeve është: 31 mars 2016; ora 00:00